Huyện Ứng Hòa tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 20:05, 06/04/2023

(NSHN) - Chiều 6-4, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ứng Hòa phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay”.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo thông tin tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương quán triệt, đi sâu phân tích các nội dung chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Ứng Hòa phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay”.

Chuyên đề nhấn mạnh các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa, xây dựng nền văn hóa mới; tư tưởng của Người về con người và xây dựng con người phát triển toàn diện; các nội dung vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người trong xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đạo đức công vụ; việc vận dụng, cụ thể hóa trên địa bàn huyện Ứng Hòa giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023 tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động. Đồng thời, đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2023 vào kế hoạch năm của địa phương, đơn vị, gắn thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong chuyên đề với nhiệm vụ cụ thể...

Bạch Thanh