Quận Hoàng Mai phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 11:48, 22/03/2023

(NSHN) - Sáng 22-3, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức Lễ phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Quang cảnh lễ phát động cuộc thi.

Tại lễ phát động, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Hoàng Mai Nguyễn Tuấn Anh thông qua kế hoạch cuộc thi cho biết, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận.

Cuộc thi khuyến khích sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên thuộc các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đội ngũ cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 quận, cộng tác viên dư luận xã hội quận; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang… đóng trên địa bàn quận.

Các tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Chủ đề tác phẩm tập trung vào 3 nhóm vấn đề cơ bản. Nhóm 1, bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhóm 2, bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Nhóm 3, thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 10-5-2023. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàng Mai, Khu Trung tâm hành chính quận, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai; đồng thời, gửi file mềm về email: btghoangmai@gmail.com hoặc btg_quhoangmai@hanoi.gov.vn. Lễ công bố và trao giải cuộc thi cấp quận được tổ chức vào tháng 7-2023.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong phát động cuộc thi.

Phát động cuộc thi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 quận Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong nêu rõ, thông qua cuộc thi, sẽ quán triệt và thực hiện tốt phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”…

Ông Nguyễn Xuân Phong khẳng định, việc tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023 trên địa bàn quận Hoàng Mai” được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo 35 quận, là việc làm cần thiết và có ý nghĩa rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thiết thực lập thành tích kỷ niệm 20 năm thành lập quận Hoàng Mai; đồng thời góp phần tích cực vào thành công chung của cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023 do Thành ủy Hà Nội phát động…

Đại diện Quận đoàn Hoàng Mai phát biểu hưởng ứng cuộc thi.

Tại lễ phát động, PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã hướng dẫn cách viết bài thi chính luận.

Hiền Thu