Quận Hai Bà Trưng: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng

Hà Nội 360 - Ngày đăng : 15:20, 23/10/2022

(HNM) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, hằng năm, quận Hai Bà Trưng phát động và triển khai hiệu quả các phong trào, các đợt thi đua bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và chủ đề công tác của thành phố, quận. Đồng thời, gắn các phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị và đời sống xã hội, qua đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, thu hút đông đảo các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng.

Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tham dự Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập quận (1961-2022).

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Quận ủy, HĐND, UBND quận với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, các phong trào thi đua của quận Hai Bà Trưng đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các phong trào thi đua tập trung vào các mục tiêu như cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế...

Những năm qua, cùng với ban hành các chương trình, kế hoạch, phát động các phong trào thi đua từ quận đến cơ sở, các đơn vị còn quan tâm đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trách nhiệm của người đứng đầu tại các đơn vị đã tạo sự gắn kết, sức lan tỏa lớn trong triển khai các phong trào thi đua với những nội dung thiết thực, hướng về cơ sở, phục vụ lợi ích của người lao động trực tiếp.

Đặc biệt, phong trào “Người tốt, việc tốt” trong giai đoạn 1992 - 2022 và năm 2022 của quận được các phòng, ban, ngành nghiên cứu và triển khai thực hiện có hiệu quả ngay tại cơ quan, đơn vị từ quận đến cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tập thể, cá nhân về các phong trào thi đua yêu nước, từ đó đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của mỗi đơn vị; đồng thời khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp nhân dân.

Bước vào năm 2022 với nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19, nhưng các phong trào thi đua vẫn được triển khai hiệu quả khi gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của quận. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách trên địa bàn quận là 8.602,658 tỷ đồng, đạt 79% so với dự toán thành phố và HĐND quận giao, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2021. Quận đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách, điều chỉnh giảm dự toán chi đối với những nhiệm vụ triển khai chậm, không có khả năng thực hiện, hoặc dự kiến hoàn thành không hết dự toán để dành nguồn lực cho những nhiệm vụ mang tính cấp bách cần triển khai, bảo đảm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chi trong năm 2022.

Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết: “Từ các phong trào thi đua, đến nay đã có nhiều tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu cấp thành phố, cấp quận được biểu dương, khen thưởng. Thông qua các phong trào thi đua, nhiều mô hình mới, cách làm hay được triển khai và nhân rộng. Việc tôn vinh các danh hiệu thi đua được tổ chức trang trọng, kịp thời có tác dụng khích lệ tinh thần, động viên người lao động hăng hái thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị”.

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền trao Giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2022 của quận.

Đổi mới nội dung, phương thức các phong trào thi đua

Trong những tháng cuối năm 2022, quận Hai Bà Trưng sẽ tập trung thực hiện 24 chuyên đề, đề án thuộc 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy được cụ thể trong Chương trình công tác số 01/Ctr-UBND ngày 24-1-2022 của UBND quận, Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30-1-2022 của UBND quận về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, thường xuyên rà soát, đôn đốc để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với công tác thi đua khen thưởng, quận sẽ tổng kết thi đua tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, các mô hình thi đua dưới nhiều hình thức. Tiếp tục quan tâm khen thưởng thành tích đột xuất, sáng kiến sáng tạo, các ý tưởng, giải pháp mới mang lại hiệu quả trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Theo dõi, chấm điểm thi đua, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bảo đảm công khai, khách quan, kịp thời khen thưởng theo đúng thành tích, công trạng.

Cùng với đó là tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Người tốt, việc tốt” cấp quận. Tổng kết, bình xét, chấm điểm thi đua năm 2022 cụm thi đua số 8 thành phố. Bình xét, chấm điểm thi đua năm 2022 đối với các cụm thi đua thuộc quận. Quận bình xét và đề nghị UBND thành phố tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng công tác năm 2022 cấp quận, thành phố. Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước quận Hai Bà Trưng năm 2022, phát động thi đua năm 2023.

Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, các đơn vị thuộc quận phát động, tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá và tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Bảo đảm bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022. Triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, bảo đảm phù hợp và khả thi; đồng thời tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 với phương châm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết.

Trong đó, chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm phát động và thực hiện phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thủ đô (1992 - 2022): Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” quận, xuất bản sách và các ấn phẩm, các chương trình Gala, tọa đàm, giao lưu gặp mặt và biểu dương gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực đời sống xã hội của quận...

Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng và học tập các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên hệ thống thông tin truyền thông các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt từ thành phố, quận tới cơ sở. Đồng thời, kịp thời có hình thức thích hợp biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước và phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và trong nhân dân các việc làm tốt, hành động đẹp, các mô hình, giải pháp, cách làm hiệu quả, sáng tạo.

Đặc biệt, quận coi trọng đúng mức việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua nói chung, phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng và công tác khen thưởng. Trong sơ kết, tổng kết, bên cạnh việc tôn vinh các điển hình tiên tiến, một việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng là đúc rút kinh nghiệm, thể hiện được những suy nghĩ và cách làm của các điển hình tiên tiến, từ đó mới có cơ sở để phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào.

Đình Hiệp