Quận Tây Hồ: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023

Hương Ly| 15/02/2023 21:06

(HNMO) -  Chiều 15-2, quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2022, ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2023 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận; triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND quận Tây Hồ năm 2023.

Báo cáo kết quả kết chương trình phối hợp công tác năm 2022 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận cho thấy, trong năm qua, trên cơ sở nội dung chương trình phối hợp công tác, 3 cơ quan đã tích cực, chủ động, xây dựng triển khai các nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh đó, phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động, quán triệt các nhiệm vụ chính trị năm 2022; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quận năm 2022.

Công tác phối hợp trong hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, phản biện của 3 cơ quan đã được đổi mới về nội dung, hình thức và có chất lượng, hiệu quả cao góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác phối hợp của 3 cơ quan trong tổ chức tiếp xúc cử tri, tổ chức kỳ họp HĐND quận bảo đảm chặt chẽ, chu đáo và đi vào nền nếp, chất lượng ngày càng được nâng cao, bảo đảm việc thực hiện cải cách hành chính trong việc gửi tài liệu cho đại biểu bằng hình thức trực tuyến và lưu trữ tài liệu.

UBND quận và các đơn vị nghiêm túc thực hiện các kết luận, kiến nghị của HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị của cử tri đạt cao hơn các năm trước, tập trung giải quyết được một số kiến nghị lâu ngày, góp phần tiếp tục tăng cường niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp hoạt động giữa 3 cơ quan vẫn còn một số tồn tại như: Việc phối hợp, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có lúc chưa thường xuyên, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế; việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; một bộ phận nhân dân chưa đồng tình dẫn tới tụ tập đông người để kiến nghị chính sách…

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực HĐND - UBND - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2023 với 6 nội dung, gồm: Phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023...

Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ ký chương trình phối hợp công tác

Các đơn vị cũng sẽ phối hợp tổ chức phản biện xã hội; phối hợp thực hiện các nội dung tiếp công dân; tổ chức, đối thoại trực tiếp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận; phối hợp thực hiện giám sát.

Cũng tại hội nghị, HĐND quận đã triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua trong hoạt động của HĐND quận Tây Hồ năm 2023. Mục đích của kế hoạch nhằm phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong hoạt động HĐND quận thời gian qua; căn cứ tình hình thực tiễn của quận, phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận theo hướng thực chất, hiệu quả; qua đó phát hiện các gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay biểu dương khen thưởng, tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong phong trào thi đua của HĐND quận.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Quận Tây Hồ: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023