Huyện Đan Phượng: 900 cán bộ, đảng viên quán triệt các nghị quyết của Đảng

Nguyễn Mai| 08/09/2022 18:53

(NSHN) - Ngày 8-9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có khoảng 900 cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên thuộc Huyện ủy Đan Phượng.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được học tập các nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng cũng quán triệt Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đan Phượng, thông qua lớp học, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII, đưa các nghị quyết hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Đan Phượng: 900 cán bộ, đảng viên quán triệt các nghị quyết của Đảng