Thanh Xuân phấn đấu 100% tổ dân phố xây dựng hương ước vào cuối năm 2025

Nguyễn Thanh| 01/11/2022 06:54

(HNM) - UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND về tiếp tục nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở giai đoạn 2022-2025.

Hiệu quả của hương ước, quy ước đã tác động hiệu quả đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, để quận Thanh Xuân ngày càng giầu đẹp, có đời sống tinh thần phong phú.

Theo đó, quận đặt ra mục tiêu đến năm 2025, 100% tổ dân phố trên địa bàn quận xây dựng được quy ước; 100% tổ dân phố đã có quy ước thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung…, qua đó phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng dân cư trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung, xây dựng nếp sống văn hóa, người Hà Nội thanh lịch, văn minh nói riêng.

Để đạt mục tiêu đề ra, quận xác định tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung và những quy định mới của Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đến công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; đồng thời thực hiện rà soát hương ước, quy ước đã được phê duyệt, kiểm tra xử lý hương ước, quy ước vi phạm và phát huy hiệu quả hương ước, quy ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thanh Xuân phấn đấu 100% tổ dân phố xây dựng hương ước vào cuối năm 2025