Huyện Phúc Thọ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyễn Mai| 24/03/2023 16:35

(NSHN) - Huyện ủy Phúc Thọ đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 và triển khai kế hoạch của Huyện ủy Phúc Thọ về cuộc thi.

Huyện ủy Phúc Thọ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đoàn Tuấn Anh đề nghị, các cấp ủy Đảng, cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng cuộc thi ở địa phương, đơn vị và ngành mình đồng bộ, bài bản, thống nhất.

Các đơn vị thông tin rộng rãi về cuộc thi tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; tích cực cổ vũ, phản ánh tình hình, kết quả cuộc thi; kịp thời biểu dương cá nhân, đơn vị triển khai, thực hiện tốt để cuộc thi đạt kết quả cao; tạo sức lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn toàn huyện.

Các tác phẩm dự thi có thể là loại hình phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, những tác phẩm chưa từng được công bố.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm, những vấn đề nổi lên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay; bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới.

Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phúc Thọ là cơ quan thường trực nhận các tác phẩm dự thi từ ngày 23-3 đến hết ngày 20-5 (tính theo dấu bưu điện). Các bài dự thi xuất sắc sẽ được huyện gửi về Ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Phúc Thọ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng