Huyện Ứng Hòa tổng kết 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

Bạch Thanh| 31/03/2023 18:56

(NSHN) - Ngày 31-3, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ (ngày 14-11-2013) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, huyện Ứng Hòa đã triển khai thực hiện cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng; cơ sở vật chất, thiết bị đồ dùng học tập được tăng cường đầu tư.

Huyện cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo giai đoạn. Đến nay, toàn huyện có 84/90 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cũng ngày càng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. 

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, công tác giáo dục trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến.

Công tác xây dựng xã hội học tập được quan tâm đẩy mạnh và đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đơn vị từ huyện đến cơ sở thực hiện tích cực, gắn việc xây dựng xã hội học tập với các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội... Toàn huyện có 29 trung tâm học tập cộng đồng được xếp loại tốt, khá. Phong trào học tập suốt đời được đẩy mạnh trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Hiện tại, có 54.320 gia đình đăng ký gia đình học tập, trong đó có 52.315 gia đình được công nhận, đạt 96,3% số gia đình đăng ký; có 615 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, trong đó có 450 dòng họ được công nhận, đạt 73,17% tổng số dòng họ đăng ký.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Viễn cũng đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục và đào tạo những năm qua. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giáo dục và đào tạo. 

Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Chí Viễn đề nghị, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác thi đua, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong hoạt động giáo dục. 

Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Ứng Hòa đã khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Huyện Ứng Hòa tổng kết 10 năm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục