Không ngừng đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp

Hà Vũ| 21/07/2022 07:23

(HNM) - Từ đầu năm 2022 đến nay, tiếp đà từ trước, Quận ủy Long Biên đã tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU ngày 15-10-2020 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025”. Kết quả cho thấy, hệ thống chính trị quận không ngừng đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp.

Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam báo cáo đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả thực hiện của quận đối với Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy và Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy.

Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận đã ban hành 25 văn bản để chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ theo kế hoạch; đồng thời xác định các giải pháp thực hiện 9 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ được đánh giá thường xuyên và định kỳ; 22 nhiệm vụ đánh giá theo tiến độ thời gian, 23 nhiệm vụ thực hiện theo sự chỉ đạo của Thành ủy và hội, đoàn thể cấp trên.

Nhìn chung, các nhiệm vụ được triển khai kịp thời, phân công, định lượng rõ ràng, đặc biệt là gắn với quy trình, quy chế. Cụ thể, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; ban hành 57 kết luận chỉ đạo công tác. UBND quận đã giao các phòng, đơn vị thực hiện 485 nhiệm vụ. Các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, UBND quận cơ bản được thực hiện nghiêm túc, được kiểm soát, đánh giá thường xuyên. Đảng ủy 14 phường đã rà soát các quy chế, phân công nhiệm vụ, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết, văn bản chỉ đạo điều hành; duy trì thực hiện 6 quy trình chung của Quận ủy. Các ban Đảng, đoàn thể quận duy trì thực hiện 33 quy trình cấp quận; 44 quy trình nội bộ. Đảng ủy và đoàn thể các phường thực hiện 262 quy trình. UBND quận và UBND các phường thực hiện 67 quy trình điều hành chung cấp quận và 12 quy trình cấp phường.

Đáng chú ý, Long Biên tiếp tục duy trì và mở rộng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong toàn hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Quận đã kiểm soát việc thực hiện quy định về giảm họp. Riêng Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã giảm 10% số lượng các cuộc họp so với cùng kỳ năm 2021. Mỗi cuộc họp đều theo hướng thực chất, đi thẳng vào vấn đề, tiết kiệm thời gian, kết luận rõ ràng.

Một số nội dung mới trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được tập trung triển khai với tư duy, cách làm mới bằng các chuyên đề, kế hoạch, tọa đàm như: Chuyên đề “Nâng cao hiệu quả dân vận khéo từ cơ sở”; “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác văn phòng cấp ủy tại các Đảng ủy phường trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch lấy ý kiến góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các địa phương đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; đánh giá vai trò của Đảng ủy phường trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở khối hành chính sự nghiệp - doanh nghiệp.

Trong đó, với tinh thần hướng về cơ sở, quận đã chủ động thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 6-12-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, đã thí điểm sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ Đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và khu đô thị mới có đông đảng viên. Tính đến tháng 6-2022, quận đã xác định 108 đảng viên cần giúp đỡ; đang làm hồ sơ đề nghị xóa tên 9 trường hợp. Trong khi đó, chỉ tiêu kết nạp Đảng đạt 50,94% kế hoạch năm.

Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy Long Biên, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, bàn những việc thiết thực, phù hợp với yêu cầu đặt ra, như: Nâng cao chất lượng giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; tham gia tuyên truyền đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch…

Gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp, UBND quận đã tập trung triển khai Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; xây dựng quy trình thủ tục hành chính liên thông giai đoạn 2021-2025 và triển khai tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đạt 100%, trong đó cấp quận có 50,9%, cấp phường có 88,37% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Quận cũng đã thực hiện chuyển đổi vị trí đối với 13 công chức, viên chức các phường, trường học theo quy định nhằm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 100% các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, các trường học công lập trên địa bàn quận duy trì thực hiện đánh giá tiêu chí chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, đánh giá cán bộ hằng tháng...

Kiểm tra tại quận vừa qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy Long Biên gắn với thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”. Sự chủ động cụ thể hóa thành các đề án, chuyên đề để thực hiện kịp thời và ban hành nhiều giải pháp xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị của quận đã khơi dậy khát vọng xây dựng Long Biên ngày càng phát triển.

Thời gian tới, Ban Chủ nhiệm Chương trình số 01-CTr/QU của Quận ủy Long Biên xác định tiếp tục bám sát các đề án, kế hoạch, nội dung theo phân công cụ thể, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tạo sức bật mới cho hệ thống chính trị quận, phường hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không ngừng đổi mới, ngày càng chuyên nghiệp