Hòa giải thành công 100% vụ việc mâu thuẫn ở Thanh Xuân

Bách Sen| 29/09/2022 06:51

(HNM) - Trên cơ sở bám sát kế hoạch công tác tư pháp của UBND thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2022 đến nay, UBND quận Thanh Xuân thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ công tác tư pháp đối với UBND 11 phường, đặc biệt là những nội dung liên quan đến công tác chứng thực bản sao điện tử, đăng ký và quản lý hộ tịch, xử lý vi phạm hành chính...

Cùng với đó, UBND quận đã kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận và Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật quận. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức; biên soạn và phát hành 40.000 tờ gấp một số quy định mới của Luật Cư trú...

UBND quận Thanh Xuân cũng đã đôn đốc UBND 11 phường tăng cường công tác hòa giải cơ sở, chú trọng thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”. Nhờ đó, công tác hòa giải được duy trì ổn định và có hiệu quả. Từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn quận phát sinh 6 vụ việc mâu thuẫn lớn, hòa giải thành công 100% vụ việc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hòa giải thành công 100% vụ việc mâu thuẫn ở Thanh Xuân