Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Đình Hiệp| 27/01/2023 06:59

(HNM) - Năm 2022, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quận Hai Bà Trưng quan tâm, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, hướng về cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Nhờ đó, năng lực, phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp không ngừng được nâng lên.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhận khen thưởng của Quận ủy Hai Bà Trưng.

Sau khi thực hiện chủ trương di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất ra khỏi nội đô, phường Minh Khai đã hình thành 5 khu nhà chung cư thương mại và 1 chung cư tái định cư với khoảng 2.500 hộ/10.000 dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Minh Khai Lê Thành Vinh cho biết, một số vấn đề mới phát sinh từ các nhà chung cư cao tầng đặt ra cho cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở phải tập trung giải quyết. Có những vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp trong các chung cư đã trở thành “điểm nóng”, nếu không tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến mục tiêu xây dựng, phát triển của địa phương.

“Trong năm 2022, bản thân tôi thường xuyên tham mưu với Đảng ủy phường ban hành nghị quyết bám sát thực tế địa phương; đặc biệt là trong xây dựng các đoàn thể và lực lượng nòng cốt để tạo đồng thuận trong giải quyết những vấn đề phát sinh. Hiện trong cấp ủy chi bộ nơi có nhà chung cư, Đảng ủy phường đã lãnh đạo xây dựng được cơ cấu có đại diện ban quản trị tham gia trong cấp ủy chi bộ, qua đó tạo sự đoàn kết rộng rãi hơn trong chung cư”, đồng chí Lê Thành Vinh chia sẻ.

Còn Bí thư Đảng ủy phường Trương Định Nguyễn Thị Tuyết cho rằng, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng là rất quan trọng, trọng tâm trong toàn bộ công tác lãnh đạo của Đảng. Nhận thức rõ tầm quan trọng này, thời gian qua, Đảng ủy phường Trương Định đã xây dựng và ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện từng nhiệm vụ nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhờ đó, Đảng ủy phường Trương Định đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ khó trong quá trình thực hiện và thực hiện phối hợp hiệu quả với các đơn vị, cơ quan chuyên môn của quận để giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Trường Tiểu học Trung Hiền.

Từ những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng cho biết, trong năm 2023, quận sẽ tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chi bộ chuyên đề; nghiên cứu triển khai mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Trong đó, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất, đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam chia sẻ, quận sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, nhất là cấp cơ sở. Quận sẽ chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ quận. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng