Quận Nam Từ Liêm chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

Nguyên Hoa| 23/10/2022 15:37

(HNM) - Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm luôn được quán triệt thực hiện nghiêm túc, bài bản. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Quận ủy Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Những chuyển biến tích cực

Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, Quận ủy Nam Từ Liêm thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân nhân.

Cùng với đó, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu. Việc phối hợp mở các lớp bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên các cấp cũng được quận chú trọng. Hệ thống chính trị của quận cũng chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự ổn định về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức, cán bộ thực hiện theo các chỉ đạo mới của Trung ương và Thành ủy; phong cách lãnh đạo được đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Các cấp ủy Đảng mở rộng dân chủ, khuyến khích, động viên, phát huy vai trò, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu, giám sát, phản biện xã hội trong hệ thống chính trị. Việc nhân rộng mô hình, cách làm hay, tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua được quan tâm và đạt nhiều kết quả nổi bật. Việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức được rà soát, bổ sung phù hợp với từng cơ quan, đơn vị; việc tổ chức bảo đảm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra...

Đặc biệt, thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới”, Quận ủy Nam Từ Liêm đã ban hành Kế hoạch số 58-KH/QU và Quyết định số 941-QĐ/QU “Về thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ”. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được củng cố; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao, luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, đến nay, quận Nam Từ Liêm đã thành lập được 4 tổ chức Đảng. 9 tháng năm 2022, quận đã kết nạp 86 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận 125 đảng viên chính thức. Đảng bộ quận hiện nay có 38 tổ chức cơ sở Đảng, 345 chi bộ trực thuộc với gần 11.000 đảng viên. Các tổ chức cơ sở Đảng đều hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng do thành phố, quận chỉ đạo.

Đặc biệt, Quận ủy Nam Từ Liêm luôn chú trọng việc rà soát, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm kỷ luật theo Nghị quyết số 15-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” đã giúp quận không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém cần tập trung củng cố. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “Về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Quận ủy Nam Từ Liêm đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo thông qua phần mềm cập nhật thông tin về tiếp công dân, quản lý đơn, thư khiếu nại tố cáo; giải quyết đơn đạt tỷ lệ 96%...

“Đòn bẩy” để phát triển kinh tế - xã hội

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao là điều kiện thuận lợi để quận Nam Từ Liêm tập trung thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội.

9 tháng năm 2022, quận đã hoàn thành 4 chỉ tiêu được giao, các chỉ tiêu khác đạt kết quả cao, đang tích cực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao năm 2022. Tốc độ tăng giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế ước đạt ước đạt 44.866 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ (kế hoạch cả năm 12%-13%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 6.203,637 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, bằng 117% so với cùng kỳ năm 2021. Chi cân đối ngân sách ước thực hiện 9 tháng năm 2022 (bao gồm chuyển nguồn) là 942,288 tỷ đồng, đạt 64% dự toán.

Trong công tác chính quyền, quận Nam Từ Liêm đã và đang thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND thành phố. Công tác cải cách hành chính luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ số cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm luôn được xếp là đơn vị trong nhóm các đơn vị đứng đầu thành phố. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo. Quận và các phường tích cực triển khai thực hiện cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; kết nối hạ tầng các khu đô thị, đường giao thông và hệ thống thoát nước, góp phần tạo diện mạo một đô thị hiện đại, văn minh cho quận Nam Từ Liêm. Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển, an sinh xã hội được bảo đảm; thực hiện tốt yêu cầu bảo đảm ổn định chính trị; quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc.

Thời gian tới, Đảng bộ quận Nam Từ Liêm sẽ tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước tiên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; củng cố và tăng cường niền tin của nhân dân đối với Đảng bộ quận. Cùng với đó là sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quận. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp ủy thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trong đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong các chương trình công tác của Quận ủy và cấp ủy các cấp. Quận Nam Từ Liêm cũng tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quận Nam Từ Liêm chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng