Tạo bước đột phá tiếp tục phát triển

Hà Phong| 23/10/2022 14:31

(HNM) - Bám sát mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Thành ủy Hà Nội, đồng thời trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025, Cầu Giấy đang phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, gấp rút xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, tạo bước đột phá cho quận tiếp tục phát triển. Từng nhiệm vụ đề ra được quận gắn với “địa chỉ”, trách nhiệm rõ ràng và thời hạn hoàn thành cụ thể.

Quận Cầu Giấy tập trung phát triển hạ tầng đô thị.

Đề ra 41 chỉ tiêu trên 6 nhóm lĩnh vực

Dự thảo chương trình hành động của Đảng bộ quận Cầu Giấy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” kết cấu 4 phần; có tổng số 41 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và 2030 trên 6 nhóm lĩnh vực: Xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng quản lý đất đai, đô thị, an ninh quốc phòng. Đồng thời cũng đề ra 6 nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nói trên.

Trong đó, để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, quận Cầu Giấy sẽ phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ con người gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình kinh tế mới (kinh tế đô thị, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…) gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. Quá trình triển khai ưu tiên phát triển các loại dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics với mục tiêu xây dựng quận Cầu Giấy thành trung tâm thương mại - dịch vụ, công nghiệp - xây dựng trọng điểm của Thủ đô. Tiếp tục giữ gìn nghề truyền thống cốm Làng Vòng kết hợp với phát triển đẩy mạnh hỗ trợ, quảng bá phát triển sản xuất, kinh doanh, giao thương, mua bán sản phẩm làng nghề từ quận ra thành phố, trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, quận Cầu Giấy sẽ phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường công lập, các cơ sở giáo dục, đào tạo theo hướng chuẩn hóa và hiện đại. Khuyến khích xây dựng mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hướng nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với tiếp nhận và sử dụng lao động phục vụ việc xây dựng và phát triển quận, xứng đáng thương hiệu là quận đi đầu về chất lượng giáo dục - đào tạo của Thủ đô.

Đồng thời, quận Cầu Giấy sẽ tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để khai thác, đầu tư, phát triển các chương trình mục tiêu, dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, đô thị thông minh, hạ tầng liên kết vùng.

Quận ủy cũng chỉ rõ, bên cạnh phát triển kinh tế, phải đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường tuyên truyền, vận động và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành phong trào quần chúng sâu rộng, ý nghĩa trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh các chương trình vay vốn giải quyết việc làm, kế hoạch dạy nghề nhằm nâng cao tỷ lệ lao động đã qua đào tạo, góp phần đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Cần những giải pháp trọng tâm

Tại hội nghị họp bàn về Chương trình hành động của Đảng bộ quận Cầu Giấy thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị diễn ra ngày 7-10, nhiều ý kiến cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo đề ra.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho rằng dự thảo được xây dựng khá chi tiết. Đây là cơ sở pháp lý, điều kiện quan trọng để tạo động lực phát triển quận Cầu Giấy từ nay đến năm 2030 và 2045. Trước mắt, UBND quận sẽ căn cứ dự thảo chương trình hành động của Quận ủy, chủ động xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án cụ thể triển khai thực hiện bảo đảm các mục tiêu, nhiệm vụ trong chương trình đề ra. Khẩn trương rà soát, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển quận trong giai đoạn mới, trọng tâm là trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, quản lý trật tự xây dựng, giao thông, môi trường, tổ chức bộ máy, biên chế...

Phó Chủ tịch UBND quận Trần Việt Hà cho rằng, các chỉ tiêu phải cụ thể, tương ứng với chỉ tiêu phải xác định rõ nguồn lực, nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể trong việc triển khai thực hiện, nhất là những chỉ tiêu mới như cơ quan doanh nghiệp được công nhận danh hiệu văn hóa hằng năm (giai đoạn 2021 - 2025 là 70-73%), chỉ tiêu có tính bao quát như tốc độ tăng năng suất lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo. Tương tự, để nâng cao công tác giáo dục, quản lý quy hoạch, đô thị trên địa bàn, trước hết phải hiểu thật rõ về những hạn chế cần khắc phục, những tiềm năng, lợi thế của Cầu Giấy vẫn chưa được khai thác, từ đó có những giải pháp trọng tâm.

Ở góc nhìn khác, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thanh nêu quan điểm, việc xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết phải tiến hành song song. Đây là tiền đề quan trọng giúp Cầu Giấy tạo bước chuyển có tính đột phá trong giai đoạn tới. Quyết định các mục tiêu, biện pháp cân đối ngân sách để thực hiện các đề án, dự án, chuyên đề công tác cụ thể hóa nội dung chương trình hành động.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cầu Giấy sẽ phổ biến Nghị quyết số 15-NQ/TƯ, lấy ý kiến dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ quận Cầu Giấy thực hiện nghị quyết đến các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân theo hình thức phù hợp, bảo đảm hiệu quả, thiết thực. Chỉ đạo tăng cường giám sát hoạt động của các cấp chính quyền, của cán bộ, đảng viên của các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân quận Cầu Giấy.

Về vấn đề này, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa lưu ý, dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ quận thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ quận cho cả một lộ trình dài từ nay đến năm 2025, 2030. Để xây dựng Chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân quận Cầu Giấy, quyết tâm đưa Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đi vào cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Nghị quyết số 15-NQ/TƯ đã đề ra, quận Cầu Giấy sẽ rà soát, tiếp thu các ý kiến đóng góp, để ban hành theo quy định. Từng nhiệm vụ được phân công thực hiện gắn với “địa chỉ” trách nhiệm rõ ràng và thời hạn hoàn thành cụ thể. Định kỳ hằng năm, tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động gắn với việc thực hiện các chương trình công tác, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo bước đột phá tiếp tục phát triển