HĐND huyện Thạch Thất tổ chức kỳ họp thứ tám

Ngọc Quỳnh| 21/10/2022 12:38

(NSHN) - Ngày 21-10, HĐND huyện Thạch Thất khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) để xem xét quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND huyện.

 Quang cảnh kỳ họp thứ tám HĐND huyện Thạch Thất.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng cho biết, 10 tháng của năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt, do tác động của dịch Covid-19, song kinh tế của huyện tiếp tục đạt mức tăng trưởng khá. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, văn hóa thông tin, y tế được tăng cường.

Huyện Thạch Thất chú trọng, tập trung công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch xây dựng xã, thị trấn; triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện làm cơ sở để tổ chức lập đồ án quy hoạch vùng huyện. Công tác đầu tư công, thi công, giải ngân vốn đầu tư cũng được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở được nâng lên; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, ổn định.

Căn cứ quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn của huyện về phát triển kinh tế - xã hội nói chung, công tác đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng; trên cơ sở thống nhất với UBND huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức để xem xét, quyết định một số nội dung: Xem xét, quyết định bổ sung một số dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư; xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, điểu chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của huyện; xem xét, quyết định điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của huyện năm 2022.

Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành xem xét, thảo luận các báo cáo được UBND huyện trình, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện và quyết nghị thông qua 3 nghị quyết quan trọng với tỷ lệ thống nhất cao: Nghị quyết về bổ sung một số dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư 37 dự án; điều chỉnh chủ trương đầu tư 16 dự án vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp huyện; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp huyện năm 2022.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tám HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng khẳng định, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tại kỳ họp lần này, HĐND huyện đã thông qua 3 nghị quyết. Đây là những nội dung quan trọng, là căn cứ, cơ sở để UBND huyện chuẩn bị một bước cho công tác đầu tư dự án, chủ động bố trí, khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, triển khai thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công; góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Nghị quyết lần thứ 24 Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Để các Nghị quyết của HĐND huyện được triển khai thực hiện hiệu quả, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Minh Hồng đề nghị, ngay sau kỳ họp, UBND huyện tập trung chỉ đạo các ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết đã được kỳ họp thứ tám HĐND huyện thông qua, bảo đảm nghị quyết đạt hiệu quả thiết thực, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, phấn đấu đạt hiệu quả ở mức cao nhất, góp phần thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn năm 2022 và những năm tiếp theo; chỉ đạo khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ chín - kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2022. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
HĐND huyện Thạch Thất tổ chức kỳ họp thứ tám