Quốc Oai phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3

Hoàng Văn| 03/03/2023 22:06

(NSHN) - Chiều 3-3, Huyện ủy Quốc Oai đã tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023 trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự phát động cuộc thi.

Cuộc thi năm 2023 là sự tiếp nối thành công của hai cuộc thi trước và tiếp tục có sự mở rộng về quy mô tổ chức, thành phần tham gia và thể loại tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi dạng báo viết, báo nói, báo hình và video clip.

Chủ đề tác phẩm tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, như giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ và thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...

Qua cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt những điểm mới của cuộc thi, đồng thời định hướng những quan điểm của trung ương, thành phố về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của cuộc thi.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Đàm Công Lợi đề nghị các cấp, ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cũng như những điểm mới của cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy Đảng cần triển khai có hiệu quả, bám sát vào chủ đề, nội dung và yêu cầu của cuộc thi, tạo sức lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân để cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trên địa bàn huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc Oai phát động cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3